2 mei 2019

PBM-Verordening (EU) 2016/425
Bunzl-MAJ-MAJ:/Content Images/Majestic_PBM-Verordening_2016-425.JPG


De nieuwe PBM-verordening is geïntroduceerd omdat de oude PBM richtlijn (89/686/EEG) meer dan 20 jaar oud was en daardoor zijn beperkingen had. Deze richtlijn is destijds in elk EC-land in de eigen bestaande wetgeving geïmplementeerd en daardoor is er geen 100% aansluiting tussen de landen onderling  en omdat de technologieën en processen voor het ontwikkelen, testen en op de markt brengen van PBM zijn gewijzigd.

Na overleg tussen de belangrijkste partijen in de markt, werd besloten een paar grote wijzigingen aan te brengen en de richtlijn om te zetten naar een verordening. De PBM-Verordening is een bindende wet en deze is direct van toepassing op alle Europese lidstaten. De PBM-Verordening is volledig van kracht gegaan op 21 april 2018. Belangrijkste verplichtingen voor de distributeur/handelaar

De nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425 zorgt voor een grotere rol voor de distributeur/handelaar. De meest belangrijke verplichtingen staan hieronder genoemd.

  • Distributeurs die een PBM op de markt aanbieden, betrachten de nodige zorgvuldigheid in verband met de eisen van deze verordening
  • Distributeurs moeten er voor zorgen dat transport- en opslagmethoden de prestaties van het product niet in gevaar brengen
  • Distributeurs die van mening zijn of redenen hebben om aan te nemen dat een door hen op de markt aangeboden PBM niet conform is met de PBM-Verordening, moet erop toezien dat er corrigerende maatregelen worden genomen die nodig zijn om dat PBM conform te maken of zo nodig uit de handel te nemen of terug te roepen
  • Distributeurs dienen te beschikken over een intern traceringssysteem voor  klachtenafhandeling en eventuele terugroepacties
  • Distributeurs dienen bereid te zijn actief medewerking te verlenen aan markttoezichttaken.Aanbevelingen voor de gebruiker van persoonlijke beschermingsmiddelen

Voor de uiteindelijke gebruiker is het erg moeilijk om na te gaan of een product conform is. Daarom adviseren wij u in ieder geval het volgende te doen bij de aanschaf van uw PBM:

  • Vraag uw leverancier om een conformiteitsverklaring van de PBM die u aankoopt of download deze conformiteitsverklaring via de weblink die in de gebruiksaanwijzing is vermeld. Controleer deze conformiteitsverklaring op de wettelijk vereiste gegevens. Veel conformiteitsverklaringen zijn onvolledig en niet officieel ondertekend
  • Controleer of uw PBM is voorzien van CE-markering. Indien uw PBM onder Categorie III valt, dan moet de CE-markering volgen door het identificatienummer van de onafhankelijk keuringsinstantie (bijvoorbeeld: KEMA keur, TUV) die betrokken is bij de controle van het PBM
  • Controleer of uw PBM is voorzien van een gebruiksaanwijzing, eventuele houdbaarheidsdatum en correct inzetbaar is.


Uiteindelijk is het belangrijkst dat u getraind wordt voor de juiste selectie en gebruik van PBM en dat alle PBM goed worden onderhouden en gebruikt worden voor het beoogde doel. De werkgever is hiervoor verantwoordelijk. De uiteindelijke keuze dient altijd gebaseerd te zijn op de restrisico’s voortkomend uit een goed uitgevoerde Risico-Inventarisatie & -evaluatie (RI&E).


Bunzl-MAJ-MAJ:/Content Images/Button meer informatie.jpg

Neem contact met ons op

Geef uw klanten het juiste advies en zorg voor correcte persoonlijke bescherming. Ook voor advies op het gebied van de PBM-verordening kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon bij Majestic.  

Verouderde browser

Gebruik een actuele internet browser om gebruik te kunnen maken van alle functionaliteiten. Klik hier voor de meest recente versie.